Environmental Legal Services                                                                                                    
 

Brussels


  

Gedrag en Cultuur Als oorzaak van Incidenten met Strafrechtelijke Gevolgen


- Operations between Start Up and Planned Shutdown


v.b:  https://www.youtube.com/watch?v=CcVovKeIQ74 23-12-2019 meeting Parijs Four Seasons   suggesties en/of meldingen [privaat T 0031 610902667] direct advies verwijtbaarheid (strafrechtelijk) Opsporing Contra indicatie voorwaardelijke opzet: kennis / wil / risico      kennis / wil / risico    kennis / wil / risico .  Geheel discreet (gewaarschuwd mens in positieve zin) 


relevante cin meldingen dec 2019


WOB VERZOEK DCMR:

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) 15 december 2019CIN-melding (Z2) KOOLE STORAGE PERNIS, Vondelingenplaat Rotterdam Vannacht was er een overloper van palmoliecrude op het schip de CHAMPION TRADER. De olie bleef op het dek en liep niet de haven in. Tijdens het schoonmaakproces aan dek van het schip is een slang los geschoten waardoor er ongeveer 100 liter Palmoliecrude in de haven terecht kwam.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) 15 december 2019CIN-melding (Z3) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Bij een crude (ruwe aardolie) destillatie is sprake geweest van een lekkage van naftamine (H2S houdende nafta) uit een kijkglas van een vat. Omdat de lekkage niet direct (ingeblokt) gestopt kon worden is deze installatie met behulp van een noodstop uit bedrijf genomen. Als gevolg hiervan is de installatie van druk gelaten, waarbij de fakkel is aangesproken op de oostzijde van het terrein. Daarnaast is het gelekte product onder schuim gezet om ontsteking te voorkomen. Daarna kon de lekkage ingeblokt en gestopt worden. Naar schatting is er zo’n 100 liter product gelekt dat via een roostervloer op de 1e verdieping op de (klinker)bestrating is gelekt. Het gelekte product en het schuim is weg gespoten naar het oliehoudende riool. Het bedrijf zal een onderzoek doen naar de eventuele vervuiling in de grond en indien nodig saneren. Inmiddels is eer geen sprake meer van een fakkel.


GEEN WOB VERZOEK DCMR 10-12-2019

 

  Overig (CIN G4) 8 december 2019CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. In een leiding is een lekkage van crude-oil opgetreden. Er zijn enkele m3 vrijgekomen door een spray uit de leiding. Het product heeft een temperatuur van 400 graden. De brandweer stond paraat met schuim totdat de leiding was ingeblokt en de lekkage gestopt.

BUSINESS OPPORTUNITY

1. Morocco Secures Deal with Russian Development Bank to Build Oil Refinery      2020-2021

The value of the complex is estimated at €2 billion.


2. 

Abengoa consortium wins contract for $700m desalination plant in UAE May 05-16-2019

The desalination plant will be located in Taweelah power and water generation complex, about 45km north of Abu Dhabi. Abengoa’s part of the contract is estimated to be about $243m in the next three years. The plant will have a capacity of 909,000m³ per day, which will supply water to the city of Abu Dhabi throughout the year. The plant will be powered by a 40MW solar, making the plant run on clean electricity.

De Bie en Partners 14 Rue de La Science 1040, Brussels [ binnen nu en 30 maanden zal 85% van de operationele handelingen verricht bij down gaan van de installaties / trouble shooting tijdens upset van het proces / acceptatie (doordraaien installatie (onderdelen) i.v.m. niet kunnen bypassen zonder fabrieken uit bedrijf te nemen) van tijdelijke noodoplossingen - niet meer juridisch haalbaar zijn. Operations en engineering zullen actief moet kijken naar specifieke wijze van controleren;  accepteren dat productie / doorzet eerder terug moet / gehele shutdown.


OCTOBER 16, 2019 / 4:03 PM / UPDATED 13 MINUTES AGO
Corroded pipe led to Philadelphia refinery fire: U.S. Chemical Safety Board 

- Samenvatting onderzoek naar HF incident Shell Pernis op 31 juli 2017 Op 31 juli 2017 heeft zich ’s avonds om 21:52 uur een lekkage voorgedaan in een leiding van de HF Alkylatie fabriek van Shell Pernis. Bij die lekkage is in totaal circa 350 kilo koolwaterstoffen (vooral butanen) en 90 kilo waterstoffluoride (HF) vrijgekomen. 

-  Lek in bypass leiding De desbetreffende leiding is in 1982 geïnstalleerd ter vervanging van een bypass leiding uit 1971. [Deze werd alleen in bijzondere omstandigheden gebruikt; na aanpassingen in de fabriek is de functie van deze bypassleiding in de loop der tijd komen te vervallen. De bypass leiding werd van de rest van het productieproces gescheiden door twee zogenoemde brilflenzen, ieder aan het uiteinde van deze leiding. (......) In de daaropvolgende periode is de wand van de leiding dunner geworden en is uiteindelijk op 31 juli 2017 een gat van circa 20 millimeter ontstaan waaruit de HF naar de buitenlucht is ontsnapt.  
 


Installaties zijn verouderd en kijkend naar externe onderzoeken ovv,  is 95% van alle zeer ernstige calamiteiten te wijten aan verkeerde interpretatie van de proces installaties door operations /engineering, dit is zeer ernstig. Gebrek aan adequate training en instelling - continue oplettendheid en anticipatie op verstoringen verdient de aandacht. 


Brand ExxonMobile 21 augustus 2017 Raffinaderij

Fouten Operations

Bron : rapport ovv


- Indien de paneloperator en buiten operator gekeken hadden naar de - gangbare indicaties bij trouble shooting (ondanks drukte, dit hoort er bij, het gaat om de essentiële parameters) zou de brand niet hebben plaatsgevonden.


Naast overbruggingen van interlock systemen - hetgeen geen enkel probleem hoeft te zijn als je adequaat met je kennis en inzicht omgaat -  onderkenning / dat tijdens rustige run periode zonder noemenswaardige upsets , een ieder niet de discipline heeft om de systemen echt te beheersen, dit is een cultuur probleem van de vorige generatie en overgedragen (impliciet) aan de nieuwe. 


- bodempomp en voedingspomp T1 - T2 / niet opmerken dat de pomp getript is - dus geen flow door fornuis - Massabalans / kijken naar de verkeerde alarmen en niveau levels, bij flow x hoort inhoud y in kolom p en r of vat z, temperatuur indicaties / flow indicatie/ overhead belasting......... 


  Shell krijgt boete van 2,5 miljoen euro voor explosie Moerdijk [ 17-06-2019]

Twee mensen raakten gewond bij de explosie op een complex van Shell in Moerdijk in 2014. Het had nog erger kunnen aflopen, stelt de rechter nu.


Verschuiving van opzet (voorwaardelijk) naar bewuste schuld 173a-b 


Vrijspraak ten aanzien van feit 1 primair.


Vaststaat dat op 3 juni 2014 twee explosies in de [unit] hebben plaatsgevonden, dat daarbij een grote brand heeft gewoed en ethylbenzeen op de bodem en in de lucht is terechtgekomen.

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of bewezen kan worden dat verdachte opzettelijk de ethylbenzeen in de bodem of lucht heeft gebracht. Om te kunnen komen tot een bewezenverklaring van het onder feit 1 primair ten laste gelegde, dient minst genomen vast te komen staan dat sprake is geweest van voorwaardelijk opzet. Bij voorwaardelijk opzet moet sprake zijn van het bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg; in dit concrete geval op het op de bodem en in de lucht brengen van ethylbenzeen bij een explosie in de [unit] van de [fabriek 1] .

Naar het oordeel van de rechtbank kan het opzet van verdachte niet worden bewezen, ook niet in de voorwaardelijke vorm. Met betrekking tot dat laatste overweegt de rechtbank dat op basis van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting niet kan worden vastgesteld dat de kans op een explosie, waarbij ethylbenzeen op de bodem en in de lucht werd gebracht aanmerkelijk was. Dat de kans op een zwaar ongeval zoals het onderhavige bestond en dat die kans onvoldoende door maatregelen werd ondervangen, brengt nog niet met zich mee dat die kans ook aanmerkelijk was. Een contra-indicatie is onder meer dat de opwarmfase met dezelfde katalysator op andere locaties van (joint ventures van) [verdachte] verschillende keren succesvol is doorlopen.


Verdachte zal van feit 1 primair worden vrijgesproken.


O.M. heeft grond voor appel: de rb heeft de werknemer willen sparen en het zwaartepunt naar de upfront zijde verlegd. Echter - rapportage ovv (openbaar) geeft gronden om de voorwaardelijke opzet variant bewezen te verklaren a.d.h.v. de feiten en omstandigheden contra indicaties bewuste schuld tijdens de operationele handelingen verricht door start up team.

De explosie kon men als een wervelwind zien aankomen

aan de hand van de parameters maar door gebrek aan inzicht - verwijtbare nalatigheid - en adequaat handelen heeft men - operations - safe guarding systemen overbrugd (valve flare) en niet ingegrepen tijdens de startup handelingen hetgeen verwacht vereist  tijdens een start up van een installatie.Investments


Abengoa consortium wins contract for $700m desalination plant in UAE May 05-16-2019

The desalination plant will be located in Taweelah power and water generation complex, about 45km north of Abu Dhabi. Abengoa’s part of the contract is estimated to be about $243m in the next three years. The plant will have a capacity of 909,000m³ per day, which will supply water to the city of Abu Dhabi throughout the year. The plant will be powered by a 40MW solar, making the plant run on clean electricity.


WOB Verzoek: 30 augustus 2019 Zaak: 9139299   - Pending - September 2019


Onderwerp: Verdaging afhandeling Wob-verzoek Geachte heer De Bie, U heeft op 20 augustus 2019 een verzoek ingediend tot toezending van de cinmeldingen inzake de AEB over kwartaal 1/2/3 2019 en de beschikbare reacties daarop. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 9139299. Omdat de gevraagde documenten niet eerder openbaar zijn gemaakt, hebben wij uw verzoek aangemerkt als een verzoek tot openbaarmaking als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voordat wij aan uw verzoek tot toezending kunnen voldoen, moeten wij hierover een besluit nemen. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden, omdat wij meer tijd nodig hebben om gedegen onderzoek te doen naar de aanwezige documenten. Wij maken gebruik van de in de wet genoemde mogelijkheid (artikel 6, lid 2) om de beslistermijn te verdagen met vier weken. Uiterlijk of zoveel eerder als mogelijk zenden wij u het besluit op uw verzoek toe. Als u vragen heeft over het bovenstaande kunt u onder vermelding van het registratienummer van uw verzoek contact opnemen met de behandelaar van uw verzoek. Hoogachtend, Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, namens deze, de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, voor deze, mevrouw C. Risseeuw teammanager Juridische Expertise directie Regulering & Expertise


WOB Verzoek: 12-07-2019 DCMR  - 31-07-2109


Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1)12 juli 2019CIN-melding (Z1) Climax Molybdenum, Theemsweg, Botlek Rotterdam. Als gevolg van het uitvallen van het besturingssysteem is de Chemicalplant uitgevallen. Hierbij is ook de afgasreiniging uitgevallen waardoor er ammoniak is vrijgekomen in de fabriek. De fabriek is door natuurlijke ventilatie weer vrijgemaakt van ammoniak. Er zijn geen klachten van buurbedrijven ontvangen.Verspreiding van stof via land (CIN Z3)17 april 2019CIN-melding (Z3)  Vopak Terminal,  Torontostraat 19 Botlek, Rotterdam. 1500 liter propyleenoxide is door een lekkage in een leiding weggelekt.  Het bedrijf is bezig om de lekkage in te dammen. Brandweer en chemisch adviseur zijn ter plaatse. Er wordt een plan van aanpak gemaakt om de leiding te legen. 

Propyleenoxide(C3H6O)


FYSISCHE TOESTAND:
Zeer vluchtige kleurloze vloeistof

FYSISCHE GEVAREN:
De damp is zwaarder dan lucht en kan zich langs de grond verspreiden; ontsteking op afstand is mogelijk.

CHEMISCHE GEVAREN:
De stof kan hevig polymerizeren onder invloed van basen, zuren en metaalchlorides waardoor kans op brand- of ontploffing ontstaat. Reageert hevig met chloor, ammoniak, sterk oxiderende stoffen en zuren, met kans op brand en ontploffing.

BLOOTSTELLINGSGRENZEN:
Drempelwaarde: 2 ppm (als TWA)

EMISSIE NAAR LUCHT*:
Bij een grensmassastroom van 25 g/uur is de emissie-eis voor de stof vastgesteld op 5 mg/m3

WIJZE VAN OPNAME:
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing , doorheen de huid en door inslikken.

INADEMINGSRISICO:
Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, kan zeer snel worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.

EFFECTEN BIJ KORTSTONDIGE BLOOTSTELLING:
De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingswegen.

EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING:
Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken. Deze stof is mogelijk kankerverwekkend bij de mens.SHELL START UP MOERDIJK THE NETHERLANDS / EXPLOSION / during start up procedures due to mistakes of operationsShell vervolgd -veroordeeltvoor mega-explosie Moerdijk en uitstoot giftige stof

01 maart 2019 15:12- Operations during Emergency Shut Down - Operations during planned Shut Down Procedures


- Shutdown - Commissioning - Start Up Period        


 


NEW JOB OPPORTUNITIES   ---  Actueel


2019-2022


Under construction


Two large Australian LNG schemes are currently at various stages of development. These draw from gas fields off the north coast of Western Australia (Prelude and Ichthys).

In total, Australia has almost $80 billion worth of LNG projects under construction.


Who are we looking for?


We seek ambitious and confident Project Engineers and Project Managers who want to learn from, and work alongside, leading industry professionals. We want to hear from highly technical candidates with remarkable professional experience who value safety above all else, have an international mind-set, and wish to connect and build relationships with different cultures. We develop and train Project Engineers and Project Managers of all levels to reach their full potentialOPERATIONS / TRIP / DEFAULT / SAFEPARK 


default delen / onderdelen / appendages van de installatie       

                                                        

                                                                                                  


(28 Advies E.L.S : Behandel elk Proces Incident als een mogelijke inleiding tot calamiteit - de verplichte cin-melding, deze heeft juridische waarde als contra indicatie tegen de strafbare handeling of nalatigheid.


Vanuit maatschappelijk oogpunt kunt u een vrijblijvend en kosteloos advies bij onze organisatie inwinnen.


Naar elke - in ons opzicht relevante cin-melding doen wij toch al uitvoerig onderzoek waarbij de gegevens op basis van Wob worden opgevraagd.


Wij benaderen ELKE relevante cin melding vanuit een holistische invalshoek en gezien onze daadwerkelijke proces ervaringen in de praktijk weten wij snel hoe en waarom de oorzaken binnen de installaties zijn ontstaan, althans wij weten waar we echt moeten zoeken en doorvragen.

 


ENVIRONMENTAL CLEARANCE  JOBS - starting 250k net ex- (part fund 1997-2018 co-op int.)


Of Refinery Expansion & Petrochemical Project, 


Nayara Energy Ltd. At Vadinar, Devbhumi Dwarka, Gujarat  


2019


Personal Income Opportunity

1.

ATTENTION: UNIQUE OPPORTUNITY; IN ACCORDANCE WITH OUR STRATEGY WE'RE OFFERING ENGINEERING JOBS FOR SOLAR PROJECTS IN SAUDI ARABIA STARTING 2019 IN CO-OPERATION WITH SoftBank Group Corp. [JP]  contact André van der Hoeven. 

full health insurance and banking package

DUBAI Off. M- Al Joud Bldg., Sheikh Zayed Road, U.A.E.


3.

The Dangote refinery, LAGOS  will have an annual refining capacity of 10.4 million tonnes (Mt) of gasoline, in addition to 4.6Mt of diesel and 4Mt of jet fuel. It will also produce 0.69Mt of polypropylene, 0.24Mt of propane, 32,000t of sulphur and 0.5Mt of carbon black feed.

LookingforTrainingStaff:Environmental Specialist Trainers/Chemical Process Engineers/very worthfull packages excluding bonus up to 365k (3yr) 

Starting: Q1 2019 Info Sander Jan de Bie 0031 6 10 90 2667 - info code by mail: e.l.s@engineer.com ( by Standard Chartered Bank involvement) Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

E.L.S Milieu Straf-Proces recht jurist(en) / Chemical Engineering / Technical Engineering/ Process development specialist consultants

(specialisme strafvordering- preventie vervolging incident proces-  installaties / art 173a Sr BRZO Wm) voorwaardelijke opzet.1987-1997   C. Engineer GE-Plastics / RD SHELL


1997-2005   De Bie & Partners Milieu consultants

                    ISO 14001 / 9001 implementatie eerste gekoppelde milieuvergunning (1997 Uto Nederland toezichthouder DCMR)

1998 eerste palm oil plantage certificering ISO 14001 down stream Cargill. 1999 opdracht Jakarta (overheid) feasibility study by De Bie & Partners 60k ha oil palm Mamiet Marjono /  BII Bank. 


2005-09         De Bie&Partners Financial engineering commodities 

2009-heden  Environmental - Legal - Services 


Meldingen: discrete behandeling binnen een halve werkdag reactie. 

Nieuwe zaken (u kunt volstaan met de area code)

Concrete adviezen inzake mogelijke invloeden op waarde bepaling van de  toekomstige  investering kunt u onder de code: bi-int q4017 plaatsen.


Bezoekadres: Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

WTC Clublounge,  2e etage laagbouw (lift bij binnenkomst rechtdoor)                                                     

Postadres Postbus 30225, 3001 DE Rotterdam Europoort Botlek:


Belgium:                 14b Rue de la Science  

                               starting operations 10-27-2017

                               1040, Brussels


Calamiteit/ Incident: 0031 6 10 90 26 67 24/7 (code toevoeging) - privaat.


Bij voorwaardelijke opzet zijn alle contra indicaties inzake kennis/risico/wil essentieel!! U was een gewaarschuwd mens, u kende de risico's echter het beoogde gewenste resultaat gaf de doorslag voor uw handelen.