Environmental Legal Services                                                                                                    
 

Brussels

 

Conclusie van de Raadsheer Advocaat-Generaal mr. P.J. Wattel van 22 mei 2018

Wageningen: 

https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/cgc-20180913-presentatie-de-buisonje.pdf


Gevangenisstraffen geëist tegen boeren in onderzoek naar stelselmatige fraude met mest in Friesland

5 april 2019 - Functioneel Parket


      

Voor miljoenen beslag in onderzoek naar dienstverlener fraude met mest

19 november 2018 - Functioneel Parket


OPENBAAR MINISTERIE 27-11-2018

Zakken vullen ten koste van mens en milieu

Mestfraude is een lucratieve business en een actueel, ondermijnend probleem. Door het stelselmatig negeren van de geldende regels voor de afvalverwerking, hebben de verdachten in de zaak Work hun zakken goed kunnen vullen. Volgens de officieren van justitie van het Functioneel Parket nemen de betrokkenen de grote risico’s voor de volksgezondheid en de milieuschade op de koop toe. “De verdachten waren uit op eigen gewin ten koste van de veiligheid van mens en milieu.21 november 2018:

Voor ruim 8 ton ontneming geëist van pluimveehouders voor overproductie mest

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vandaag op een themazitting over mestfraude in de rechtbank in Den Bosch dat zes pluimveehouders in totaal 865.516 euro ontneming betalen aan de staat. Volgens het OM hebben de pluimveehouders dat verdiend door opzettelijk meer kippen te houden en mest te produceren dan dat zij mochten. Ook eist het OM werkstraffen en voorwaardelijke straffen tegen de pluimveehouders zelf. Tegen hun bedrijven eist het OM boetes tot 75.000 euro. “Het is dus belangrijk dat vanuit de overheid streng wordt opgetreden” zei de officier op zitting: “Europa verwacht het, de concurrenten verwachten het en het is nodig om de natuur gezond en het land leefbaar te houden.”De opsporingsdienst van de NVWA (NVWA- IOD) doorzoekt met de FIOD en NVWA-Toezicht vandaag in totaal tien locaties in Limburg. Dit gebeurt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een agrarisch adviesbureau, dat met valsheid in geschrift mogelijk tientallen boeren heeft geholpen om te frauderen met mest.


Behalve het adviesbureau zijn ook drie functionarissen van het bureau en een extern adviseur als verdachte aangemerkt. Het agrarisch adviesbureau helpt in totaal honderden boeren met hun administratieve verplichtingen, adviseert honderden boeren over hoe hun bedrijfsvoering in te richten en treedt op namens hen richting overheden. Het gaat om varkensboeren, melkveehouders, pluimveehouders, enzovoorts.

Het vermoeden is dat het bureau meerdere boeren hielp met frauderen. Het adviesbureau zou de administratie van de boeren met ‘creatieve oplossingen’ steeds kloppend hebben gemaakt, bijvoorbeeld met de hoeveelheid mest die de boeren en hun vee mochten produceren. Hierbij zou een onjuiste voorstelling van zaken zijn gecreëerd met een onderbouwing door valse stukken.


Vermoedelijke modus operandi

Dat zouden zij bijvoorbeeld hebben gedaan door boeren op papier minder dieren te laten bezitten dan dat zij in werkelijkheid hadden (gesjoemel met ‘veesaldokaarten’). Ook is er een verdenking dat er zou zijn gesjoemeld met de mestadministratie zodat het lijkt alsof meer mest dan in werkelijkheid is afgevoerd. Ook zouden ze boeren hebben laten opgeven in de administratie dat ze meer grond hadden dan dat zij in werkelijkheid hadden, zodat op papier leek dat zij zelf meer mest konden uitrijden op het land. Ook zouden aanvragen voor vergunningen door boeren vermoedelijk vals zijn opgemaakt om de regelgeving te omzeilen. Of ze lieten een melkveehouder sjoemelen met de medicijnregistratie van de koeien waardoor het leek alsof deze meer dieren hield dan in werkelijkheid. Dit leidde er uiteindelijk toe dat hij meer fosfaatrechten kreeg toegekend en dus meer geld kon verdienen.


Beslag

Er is gezocht in een bedrijfspand in het midden van Limburg. Er is ook gezocht in vier woningen van de drie leidinggevenden van het bedrijf en een zelfstandig adviseur. Daarnaast is gezocht bij vijf veehouders die gebruik maakten van diensten van het adviesbureau. Er is administratie in beslag genomen. Daarnaast is er beslag gelegd op onroerende zaken om de incasso van eventuele toekomstige boetes zeker te stellen.

Fraude met mest ondermijnt de samenleving

In Nederland is een mestoverschot. Voor de hoeveelheid dieren en daarbij behorende hoeveelheid mest moeten kostbare dierrechten betaald worden door boeren. Daarnaast zijn aan de legale afvoer van mest kosten verbonden. Met het niet naleven van de regels valt al snel veel geld te verdienen. Om controle te houden op het mestoverschot en om het risico op verspreiding van dierziekten zo klein mogelijk te houden, hebben boeren administratieve verplichtingen. Het is ernstig wanneer er met de administratie gesjoemeld wordt, want hierdoor wordt het beleid van de overheid ondermijnd.


Fraude met mest ondermijnt ook het stelsel van afspraken die we in internationaal verband gemaakt hebben over mest. Ondernemers moeten veel kosten maken voor de legale verwerking van hun mest. Illegale mestafzet zorgt daarom voor ernstige concurrentievervalsing. Een teveel aan mest op het land is schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid en illegale mestafzet moet daarom bestreden worden. Door fraude kan verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaan, met alle risico’s van dien: de samenleving raakt gecorrumpeerd en wordt van binnen uitgehold. Dat is onwenselijk en daarom treedt de overheid hiertegen op. Advieskantoren zoals degene die in dit onderzoek centraal staan, hebben een belangrijke rol in de markt vanwege hun expertise en grote bereik.


we hebben een programma ontwikkeld wat u beschermt tegen interventie van de overheid.

- toezicht
- opsporing
- vervolging

van

- natuurlijke persoon
- rechtspersoon.

De toezichthouder heeft vaak ook opsporingsbevoegdheden.

Hij creëert zijn eigen zaak-toepassing dwangmiddelen. Je hebt het niet in de gaten maar stelselmatig vindt er een opbouw plaats om te komen tot de mogelijkheid om meer dwangmiddelen toe te passen.

Hoe herken ik dit, hoe ga ik er effectief mee om, wat kan ik eraan doen als het toch zover komt, hoe voorkom ik erger en creëer ik contra indicaties om de noodzakelijke voorwaardelijke opzet variant naar eventueel een schuld variant te verplaatsen en hiermee niet vervolgbaar te zijn.